บริการให้คำปรึกษาและแนะนำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

แสนล้าน  เทรดดิ้ง เป็นตัวแทนนำเข้าหรือส่งออกสินค้าให้กับผู้ที่มีความต้องการ  การบริการจึงมีความสำคัญมาก เพื่อที่จะคงมาตรฐานของสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิม  รวมถึงความปลอดภัย  และให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด การบริการของเราที่มีต่อลูกค้าจึงเน้นไปที่การทำงานอย่างรวดเร็ว ฉับไว และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อให้ลูกค้าพอใจกับการบริการของเรามากที่สุด.

การดำเนินธุรกิจและการให้บริการของเรา

การนำเข้าสินค้า (Import) เป็นการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์หรือประกอบธุรกิจ โดยสินค้าจะเป็นสินค้าที่ไม่มีในประเทศหรือไม่สามารถผลิตในประเทศได้ ซึ่งในการนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมศุลกากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่นำเข้า การส่งมอบสินค้าที่นำเข้าจะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร หลังจากสินค้ามาถึงท่าและได้ชำระภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้ามีความรับผิดชอบในการเตรียมสินค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร นอกจากนี้ในบางกรณี ผู้นำเข้ายังต้องขอใบอนุญาตในการนำเข้าสำหรับสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า สินค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการนำเข้าสินค้า

  การส่งออกสินค้า (Export) เป็นการจัดส่งสินค้าหรือการขายสินค้าและบริการในประเทศไปสู่ตลาดอื่น จากต้นทางสู่ปลายทางทั้งทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ ในการส่งออกสินค้าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กรมศุลกากร ซึ่งในการส่งออกสินค้าผ่านพิธีการศุลกากรสามารถทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนดไว้ และกรมศุลกากรจะทำการดำเนินงานเพื่อให้สินค้าสามารถส่งออกได้ 

                         สำหรับผู้ที่ต้องการนำเข้าและส่งออกสินค้า   IMPORT-EXPORT  จะต้องเตรียมตัวและหาข้อมูล  เพื่อให้ทราบว่าสินค้าของตนนั้นตรงกับพิกัดศุลกากรระบบ (HS Code) และรายการสินค้านี้เป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ ทั้งนี้ต้องศึกษาว่าหน่วยงานใดของไทยเป็นผู้รับผิดชอบ มีกฎหมาย หรืระเบียบใดที่ควบคุมสินค้านี้อยู่  หน่วยงานที่สามารถให้คำปรึกษาได้ คือ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องศึกษาข้อมูล รายละเอียดการนำเข้าสินค้าของประเทศที่ต้องการส่งออกด้วย ว่ามีกฎหมายควบคุมอยากไรบ้าง เมื่อข้อมูลครบถ้วนก็สามารถเสนอการขายให้ลูกค้าได้ ในขั้นตอนนี้อาจจะต้องเริ่มหา  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อประเมินต้นทุนการขายเบื้องต้นในการเสนอแก่ลูกค้า 

หากผู้ประกอบการต้องการส่งออกผลไม้สด หรือแช่แข็ง ต้องไปจดทะเบียนที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

การขนส่งทางอากาศ

                     การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ละประเทศมีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ เครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน  เพื่อการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง 

คุณลักษณะที่สำคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ
1.
มีความรวดเร็วมากกว่าการขนส่งหลายๆช่องทาง

2. มีตารางการบินที่แน่นอน สม่ำเสมอ และตรงต่อเวลา 

ประโยชน์ต่อผู้นำเข้าผู้ส่งออก 

1. ช่วยให้การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
2.
สามารถลดค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ เช่น การสร้างโกดังเพื่อเก็บสินค้า
3.
ช่วยให้มีสินค้ารุ่นใหม่ส่งไปถึงตลาดทั่วโลกได้พร้อมกัน 
4.
การบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าที่ส่งทางอากาศจะเป็นแบบเรียบง่าย ช่วยให้ประหยัดวัสดุและค่าขนส่ง 
5.
สามารถปรับตัวได้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ค่านิยม
6.
การขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถดำเนินการด้านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 

การขนส่งสินค้าทางทะเล
                     
การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบสําคัญของระบบการค้าระหว่างประเทศ มาตั้งแต่อดีต  ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงขนส่งเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น  การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทย เป็นการขนส่งทางทะเล ซะส่วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าควรจะศึกษาและทําความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วย

บริการขนส่งทางบก

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปยังปลายทาง ข้ามพรมแดนเข้าไปในประเทศ มาเลเซียลาว กัมพูชา พม่า ผ่านกรมการชายแดนได้อย่างถูกต้อง สามารถขนส่งสินค้าทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ไม่ว่าจำนวนน้อยหรือมาก ขนส่งทางรถไปยังประเทศข้างเคียง ส่งตรงถึงจุดหมายปลายทางหน้าประตูบ้านท่าน